0%
شاتکریت

P.N-Shotcrete(شاتکریت)

شرح :

P.N-Shotcrete ماده ای برپایه مواد تسریع کننده گیرش سیمان می باشد که بصورت ویژه برای دستیابی به مقاومتهای اولیه ونهائی بالای بتن شاتکریتی فرموله شده است .

P.N-Shotcrete  موجب کاهش خطرات ناشی ازتغییرات سریع دما وکاهش زمان لازم جهت نگهداری ومحافظت ازبتن گردیده وباعث تسریع واکنش هیدراتاسیون وافزایش روند سخت شدن بتن یا ملات می گردد .

استانداردها: 

تولید P.N-Shotcrete مطابق بااستاندارد ASTM – C827 , ASTM – C1141 , ASTM-C1436,ASTM – C1398 می باشد .

موارد کاربرد :

- بتن پاششی یا شاتکریت    

- تثبیت زمین وسطوح شیبدار   

- لاینینگ کانالها وتونلها  

- بتن ریزی درهوای سرد

- تسریع زمان بازنمودن قالبها

- استفاده درمحل هایی که امکان قالب بندی وجود ندارد

- تثبیت بدنه ،کانال ها ، تونلها ، رودها ، خاکریزها وگودبرداری ها

- افزایش چسبندگی بتن

P.N-Shotcrete(شاتکریت)

تسریع درزمان گیرش و کاهش زمان لازم برای نگهداری ومحافظت ازبتن

P.N-Shotcrete(شاتکریت)

تسریع درزمان گیرش و کاهش زمان لازم برای نگهداری ومحافظت ازبتن

مزایا :

- تسریع درزمان گیرش

- کاهش ریزش مصالح

- کاهش زمان لازم برای نگهداری ومحافظت ازبتن

- افزایش چسبندگی بتن

- سهولت دراجرای سقفهای قوسی شکل  

مشخصات فنی :

ظاهر

پودر

رنگ

خاکستری

وزن مخصوص

 

میزان کلر

بسیارکمترازمحدوده مجاز

میزان نیترات 

ندارد

میزان مصرف

3/0 الی 4 درصدوزنی سیمان

 

میزان مصرف :

مقدار مصرف P.N-Shotcreteبرای کسب مشخصات خاص با انجام سلسله آزمایشات مختلف درشرایط کارگاهی تعیین می شود .

میزان معمول مصرف از (0/3 الی 2/5 درصد وزنی سیمان )از300 گرم الی 2/5 کیلوگرم درهر100 کیلوگرم ازمواد سیمانی بتن می باشد .

برای بکارگیری میزان مصرف خارج ازمحدوده فوق با دفترفنی شرکت پنتا تماس حاصل فرمائید .

اختلاط :

P.N-Shotcrete را می بایست با اجزاء خشک بتن مخلوط نمائیم وسپس آب مصرفی درمحل نازل به مخلوط خشک افزوده می شود .

به منظوربکارگیری  P.N-Shotcrete در روشهای دیگری ازاجرای عملیات شاتکریت با کارشناسان شرکت پنتا تماس حاصل فرمائید . 

بسته بندی :

به صورت پودردرسطلهای 5 ، 10 ، 15 کیلوگرمی ویا دربیگ بگ ودرصورت سفارش مشتری دربسته بندی خاص ، یا بدون بسته بندی دربونکرقابل تحویل خواهدبود .

طریقه نگهداری :

دربسته بندی اصلی وبازنشده به دورازرطوبت وگرمای شدید حداقل 12 ماه قابل ازمصرف می باشد .

بهداشت وایمنی :

P.N-Shotcrete به هیچ عنوان نباید باچشم تماس پیدا کند بنابراین استفاده ازعینک ایمنی جهت پیشگیری ازتماس باچشم توصیه می شود ودرصورت تماس این محصول باچشم سریعاًبامقدار فراوان آب شستشو نموده وبه پزشک مراجعه نمائید .

 ازتماس باپوست بویژه تماس مداوم جلوگیری کنید وحتی المقدوردرهنگام کارازدستکش استفاده نمائید.

توجه :

* تنفس گرد این ماده­­­  روی سیستم بدن تأثیرمنفی دارد لذا هنگام کاربااین ماده استفاده ازماسک ، عینک ودستکش الزامیست .